top of page
Åpenhesloven

Våre bærekrafts mål 

 
Bærekraft er en av hjørnesteinene i Haugesund Skip og Offshore Service AS sin strategi. 
Verdiene våre er en del av dette arbeid og ligger til grunn for måten vi skaper verdier for både selskapet, kundene våre samt samfunnet for øvrig; 

 

  • SAFE 

  • HONEST 

  • ACCEPT  

  • RESPECT  

  • EFFICIENT 

 

Åpenhetsloven 

Den nye åpenhetsloven er en bekreftelse på at dette arbeidet er viktig. Loven gjelder fra 1. juli 2022, og skal sikre at større virksomheter i Norge arbeider for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og hos virksomhetens leverandører og forretningspartnere. Åpenhetsloven forplikter oss til å: 

  • utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, 

  • redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og 

  • svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten. 

Med åpenhetsloven følger et krav til åpenhet om våre vesentlige risikoer knyttet til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger oss også å redegjøre for tiltakene vi iverksetter for å redusere denne risikoen. Arbeidet med åpenhetsloven vil være et kontinuerlig arbeid i årene som kommer, hvor både risiko og tiltak vil endres i tråd med samfunnsutviklingen og den informasjonen vi får inn fra blant annet våre ansatte, våre leverandører og våre kunder. 

 

Vår risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 

Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter som gjelder for alle mennesker i hele verden. Vi i Haugesund Skip og Offshore Service AS kan påvirke menneskerettigheter gjennom rollen som arbeidsgiver, leverandør, innkjøper og samfunnsaktør. 

Et viktig element i vårt etiske arbeid er å sikre at våre ansatte både er kjent med nasjonale og internasjonale regler og har de riktige holdningene. Ulike kulturer kan ha ulike holdninger til grensene for hva som er korrekt etisk adferd. 

I samarbeid med partnere og leverandører følger vi i Haugesund Skip og Offshore Service AS opp og støtter håndteringen av risiko og ytelse knyttet til trygghet, sikkerhet, etikk, integritet og bærekraft. Dette inkluderer også oppfølging av klima- og menneskerettighetsrelaterte spørsmål. Vi krever også at våre leverandører opprettholder høye standarder for helse, trygghet, sikkerhet, anti-korrupsjon og miljøprestasjoner, og at de har en tilnærming til menneskerettigheter i samsvar med målene i FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter. 

Vi i Haugesund Skip og Offshore Service AS forplikter seg til å drive virksomheten i samsvar med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og FNs Global Compact 10 prinsipper om Menneskerettigheter, Arbeidsliv, Miljø og Antikorrupsjon. Dette innebærer blant annet: 

 

Respekt for foreningsfrihet og retten til å delta i kollektive forhandlinger 

Haugesund Skip og Offshore Service AS respekterer retten til forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet, samt retten til å delta i kollektive forhandlinger og til å danne fagforeninger. 

 

Forhindre moderne slaveri og tvangsarbeid 

Haugesund Skip og Offshore Service AS er imot alle former for menneskehandel og tvangsarbeid. Ingen skal utføre arbeid for Haugesund Skip og Offshore Service AS dersom dette ikke er basert på frivillighet, reelle og åpne forhold uten noen form for psykisk, fysisk eller økonomisk tvang eller trussel om straff eller sanksjoner. 

 

Behandle alle med respekt 

Haugesund Skip og Offshore Service AS aksepterer ikke noen form for diskriminering på grunnlag av eksempelvis kjønn, rase, hudfarge, religion, etnisitet, sivilstatus, seksuell legning, politisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap, nasjonalitet, helsetilstand, nedsatt arbeidsevne eller alder. 

 

Aktsomhetsvurdering 

Haugesund Skip og Offshore Service AS utfører årlig risikobaserte aktsomhetsvurderinger der det kartlegges og vurderes negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi sørger for at det iverksettes egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser.  

Dette er en kontinuerlig prosess for å identifisere utfordringer og treffe tiltak i alle bedriftens verdikjeder inkludert leverandører, kunder og andre interessepartnere. 

 
Vi stiller også krav om at selskapets leverandører respekterer de samme menneskerettighetsprinsippene som gjelder i Haugesund Skip og Offshore Service AS. Dette er en del av selskapets arbeid med å godkjenne og følge opp leverandører.  

bottom of page